Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu https://wrzosapartamenty.pl/ (dalej jako „Serwis”) w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu oraz usług Administratora, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30;
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 034 363 91 83

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszych usług lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane teleadresowe, a gdy jest to potrzebne również inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.
Ponadto, przechowujemy także dane dotyczące Państwa zachowań, w tym dokonywanych historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności w Serwisie, naszych profilach w serwisach społecznościowych. Są to dane takie jak adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.

Na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane
Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Podstawy przetwarzania
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane:

- w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej za pomocą adresu email, lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

- w celu zawarcia i wykonania umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej, sprzedaży), udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających

- w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu korzystania z Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego działania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu przekazania danych kancelarii notarialnej przygotowującej akty notarialne oraz podmiotowi wskazanemu przez Państwa i działającemu na Państwa wyraźne polecenie w zakresie wydawania i składania pisemnych oświadczeń o Państwa danych osobowych celem przekazania ich wskazanej przez Państwa instytucji kredytującej, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

- w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano powyżej, tj.:

- w zakresie udzielonej zgody – do czasu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytania bądź do czasu wycofania zgody;

- w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa oraz w czasie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji reklamacji, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,

- w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia Państwu przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie i umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,

- w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

- w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych
podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;
       w celu realizacji naszych usług, w szczególności naszym podwykonawcom,

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych, notarialnych, bankowi kredytującymi inwestycje, podmiotom świadczącym zarząd nieruchomością wspólną oraz organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

Uprawnienia
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

- Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

- Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 -Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

- Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

- Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki lub bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony danych..


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną lub zadane telefonicznie jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.


Pliki cookies
Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron Serwisu użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron Serwisu, wg potrzeb użytkowników;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony Serwisu.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wtyczki społecznościowe
Ponadto nasz Serwis używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisów społecznościowych (usługodawcy). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności danego usługodawcy.

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zmiany polityki prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.

W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.